Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w sprawie odzieży roboczej?

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w sprawie odzieży roboczej?

Istnieją różne powody, dla których firma dostarcza lub zleca obowiązek posiadania odzieży roboczej dla swoich pracowników. Istnieją znaczne różnice prawne w zależności od różnych rodzajów odzieży w danym zawodzie. Zasadniczo rozróżnia się odzież ochronną, która jest noszona w szczególności podczas niebezpiecznych czynności, oraz normalną odzież roboczą, który zapewnia wszystkim pracownikom jednolity wygląd. W zależności od rodzaju odzieży, obowiązują różne zasady zwrotu kosztów i opodatkowania.

Czym jest odzież ochronna?

Odzież ochronna jest stosowana w szczególności w handlu i przemyśle, ale także w sektorze medycznym. Dotyczy to odzieży, która ma na celu zapobieganie szczególnym zagrożeniom związanym z działalnością danego pracownika. Tym samym odzież robocza ochronna jest tak zróżnicowana, jak źródła zagrożenia. Od kasków, okularów ochronnych i masek do oddychania po specjalne kombinezony ochronne i obuwie ochronne – wszystko to służy bezpieczeństwu pracownika. Przykładem może być asortyment sklepu internetowego BHP Nawigator w którym znajduje się odzież ochronna, robocza i specjalistyczna.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Wiele różnych przepisów prawnych zawiera przepisy dotyczące higieny i zapobiegania wypadkom. Stosunek pracy reguluje w szczególności ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Jeżeli pracodawca jest do tego prawnie zobligowany, musi on bezpłatnie udostępnić pracownikom odzież ochronną do wykonywania ryzykownych czynności. Pracodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo. Jeżeli pracownik nosi odzież ochronną ze względów bezpieczeństwa osobistego, może on zostać obciążony w całości lub w części na podstawie stosownego porozumienia.

Stan odzieży

Odzież ochronna musi być zawsze w pełni funkcjonalna i nienaruszona, aby naprawdę chronić pracownika. Uszkodzona lub mocno zużyta odzież nie gwarantuje wystarczającego bezpieczeństwa. Ponadto, czyszczenie jest często konieczne tylko w specjalistycznych firmach. W międzyczasie wielu dostawców oferuje wszechstronny serwis odzieży ochronnej w tym kontekście, który obejmuje jej czyszczenie i naprawę. Jeżeli pracownik doznał urazu lub zachoruje z powodu nieodpowiednich środków ochronnych, pracodawca odpowiada za wszelkie szkody.

Jakie są obowiązki pracownika?

Pracownik jest zobowiązany do noszenia odzieży ochronnej i stosowania jej zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z poleceniem pracodawcy. Każdy, kto tego nie przestrzega i nie nosi odzieży ochronnej zgodnie z instrukcją, ryzykuje nieobjęcie ustawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wówczas zakład ubezpieczeń zdrowotnych będzie nadal ponosił koszty leczenia, ale dalsze świadczenia, w szczególności renta z tytułu niezdolności do pracy, mogą nie zostać przyznane przez towarzystwa ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców/zakłady ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto, naruszenie tej zasady może mieć konsekwencje prawne. Jeśli pracodawca dowie się, że pracownik powtarza się i nie stosuje się do jego poleceń, może wydać pracownikowi ostrzeżenie, które następnie prowadzi do dalszych konsekwencji w postaci zwolnienia.